بازار نفت در انتظار ازسرگیری پروازهای بین المللی

بازار نفت در انتظار ازسرگیری پروازهای بین المللی

چهارشنبه ۰۷ آبان - اقتصادی

مصرف سوخت جت همچنان بیشترین بخش آسیب دیده بازار جهانی نفت است زیرا مسافران در پی شیوع پاندمی و محدودیتهای سفر، از سفرهای هوایی اجتناب می کنند.