بازداشت رئیس شورای شهر رودهن به اتهام دریافت رشوه

بازداشت رئیس شورای شهر رودهن به اتهام دریافت رشوه

جمعه ۲۰ تیر - سیاست

رئیس شورای شهر رودهن به اتهام دریافت رشوه بازداشت شد.