بازداشت رئیس شورای شهر رودهن به اتهام دریافت رشوه

بازداشت رئیس شورای شهر رودهن به اتهام دریافت رشوه

چهارشنبه ۲۲ آبان ساعت ۱۲:۲۲ - سیاست

رئیس شورای شهر رودهن به اتهام دریافت رشوه بازداشت شد.