بازدید هیات اجرایی کمیته ملی المپیک از سه فدراسیون

بازدید هیات اجرایی کمیته ملی المپیک از سه فدراسیون

شنبه ۱۶ فروردین - ورزشی

اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک از فدراسیون های گلف، اسکی و اسکواش بازدید کردند و در نشست خود تصویب کردند۱۰ درصد باقی مانده بودجه فدراسیونها را پرداخت کنند.