بازگشت به افغانستان؛ یک تجربه شکست‌خورده یا امیدبخش؟

بازگشت به افغانستان؛ یک تجربه شکست‌خورده یا امیدبخش؟

سه شنبه ۱۷ تیر - علمی

پژوهشگران می‌گویند تجربه بازگشت به افغانستان برای مهاجران افغان تجربه شکست‌خورده‌ای است که در آن بسیاری از بازگشت‌کنندگان نه تنها به خاطر عوامل فردی و زمینه‌ای بلکه به خاطر عوامل ساختاری و شرایط نامناسب امنیتی و اقتصادی قصد مهاجرت دوباره را دارند.