بازگشت وحشت کرونا به بورس‌های جهانی

بازگشت وحشت کرونا به بورس‌های جهانی

شنبه ۱۰ اسفند - اقتصادی

با افزایش تلفات ویروس کرونا، شاخص‌های بورسی ریزشی شدند.