بدهکارترین کشورهای جهان را بشناسید

بدهکارترین کشورهای جهان را بشناسید

جمعه ۱۳ تیر - اقتصادی

تا پایان ماه ژوئن، آمریکا کماکان بدهکارترین کشور در جهان بوده است.