برنامه ریزی برای ساخت منظومه مکان یابی جهانی در کشور در حال انجام است

برنامه ریزی برای ساخت منظومه مکان یابی جهانی در کشور در حال انجام است

شنبه ۲۹ خرداد - ورزش

رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح از برنامه ریزی برای ساخت منظومه مکان یابی جهانی در کشور خبر داد.