بعضی ها فکر می کنند اگر چهره دولت را سیاه کنند، چهره نظام را سفید کرده اند

بعضی ها فکر می کنند اگر چهره دولت را سیاه کنند، چهره نظام را سفید کرده اند

شنبه ۲۹ خرداد - ورزش

رئیس جمهور با بیان اینکه بعضی ها واقعیت ها را نمی بینند و سیاه نمایی می کنند، تأکید کرد: عده ای فکر می کنند اگر چهره دولت را سیاه کنند چهره نظام سفید می شود. این کم عقلی را کجا ببریم؟