تأویل یا تلوین؟ مسئله این است!

تأویل یا تلوین؟ مسئله این است!

یکشنبه ۳۰ شهریور - فرهنگی

تهران-ایرنا- به نظر ابوزید تاویل و تفسیر متن بدون درنظرگرفتن بافت‌های گفتاری، «تَلوین» (رنگ‌آمیزی) است، نه تأویل. تلوین متن به این معنا که هدف نه شناخت علمی قرآن، بلکه تکیه قراردادن آن برای مشروعیت بخشی به ایدئولوژی‌ها، رسیدن به اهداف بیرونی و اثبات اندیشه‌های پیشینیِ مختلف است. او بارها در آثارش به تفاسیر ایدئولوژیک می‌تازد.