تاثیر ماساژ بر دفعات استفراغ نوزاد نارس

تاثیر ماساژ بر دفعات استفراغ نوزاد نارس

شنبه ۰۴ بهمن - علمی

نتایج یک مطالعه مروری حاکی از این است که ماساژ نوزاد نارس حجم باقیمانده معده و دفعات استفراغ را کاهش می دهد.