تاجرنیا: در راستای خود مراقبتی در خانه بمانیم

تاجرنیا: در راستای خود مراقبتی در خانه بمانیم

یکشنبه ۳۰ شهریور - سیاست

یک فعال سیاسی گفت: موضوع خود مراقبتی کم هزینه ترین کاری است که می توانیم به عنوان عضوی از این جامعه انجام دهیم؛ برای مقابله با کرونا در خانه بمانیم.