تبیین منشور گام دوم انقلاب آینده نظام را بیمه می کند