تخفیف و تقسیط به پرداخت کنندگان نقدی عوارض صدور پروانه و گواهی‌های ساختمانی

تخفیف و تقسیط به پرداخت کنندگان نقدی عوارض صدور پروانه و گواهی‌های ساختمانی

سه شنبه ۱۷ تیر - اجتماعی

با پیشنهاد کمیسیون‌های شهرسازی و معماری و برنامه و بودجه شورای شهر تهران تصویب شد که به افرادی که عوارض صدور پروانه و گواهی های ساختمانی را نقدی پرداخت کنند، تخفیف دهند و امکان تقسیط بدهی آنان نیز فراهم شد.