تدوین استاندارد دوغ به ایران واگذار شد

تدوین استاندارد دوغ به ایران واگذار شد

دوشنبه ۲۰ مرداد - اقتصادی

رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: برای تدوین استاندارد برای دوغ پنج سال مبارزه کردیم‌ چون رقیب‌های سرسختی از جمله لبنان و ترکیه داشتیم که  در نهایت این امر به ایران واگذار شد.