تریبون‌هایی در خدمت تخریب روابط ایران و عراق

تریبون‌هایی در خدمت تخریب روابط ایران و عراق

یکشنبه 08 دسامبر ساعت 01:00 - سیاست

یک کارشناس مسائل عراق، با بیان اینکه در حال حاضر عراق میدان بازی کشورها به ویژه با ابزار رسانه است، اظهار کرد، در این عرصه آمریکا و برخی کشورهای عربی برای پیش‌برد اهداف خود با پرداخت هزینه‌های سنگینی از رسانه‌ها به بهترین نحو ممکن در راستای منافع خود استفاده می‌کنند اما متأسفانه توجه و سرمایه گذاری ایران در این زمینه ضعیف بوده است.