تعویق زمان کنکور تا گذشتن از دوران پیک کرونا ضروری است

تعویق زمان کنکور تا گذشتن از دوران پیک کرونا ضروری است

دوشنبه ۲۰ مرداد - سیاست

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: بنظر می رسد تعویق زمان کنکور تا گذشتن از دوران پیک کرونا و خنک تر شدن هوا که امکان استفاده از ماسک بمدت چند ساعت را میسر کند، ضروری باشد.