تعیین اعضای جدید شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران

تعیین اعضای جدید شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران

جمعه ۱۳ تیر - سیاست

سخنگوی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران گفت: در نخستین جلسه شورای مرکزی مسئولیت های اعضای جدید شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران مشخص شد.