تفاوت دین‌داری نخبگان و عامه چیست؟

تفاوت دین‌داری نخبگان و عامه چیست؟

دوشنبه ۰۵ اسفند - فرهنگی

یک نویسنده و پژوهشگر مطالعات اجتماعی تشیع و آیین‌هایی شیعی، با تقسیم دین‌داری به دو دسته کلی نخبگانی و عامیانه، تفاوت‌های مواجهه این دو دسته را با واقعه عاشورا، مورد بررسی قرار داد.