تمام جرایم فصل امنیت غیر از جاسوسی مشمول فصل جرایم سیاسی شود

تمام جرایم فصل امنیت غیر از جاسوسی مشمول فصل جرایم سیاسی شود

یکشنبه ۲۷ بهمن - سیاست

یک وکیل دادگستری گفت: باید قانون جرم سیاسی اصلاح شود و تمام جرایم فصل امنیت غیر از جاسوسی مشمول فصل جرایم سیاسی شود.