توسعه کردستان به بخش کشاورزی گره خورده است

توسعه کردستان به بخش کشاورزی گره خورده است

چهارشنبه ۲۰ فروردین - اجتماعی

استاندار کردستان گفت: رشد و توسعە استان وابستە بە بخش کشاورزی است و از همە ظرفیت‌ها باید برای توسعە کشاورزی استفادە شود.