جشنواره موسیقی نواحی باز هم سهم کرمان شد

جشنواره موسیقی نواحی باز هم سهم کرمان شد

سه شنبه ۲۵ خرداد - اقتصادی

چهاردهمین جشنواره موسیقی نواحی هم در کرمان برگزار خواهد شد.