جشن چهل سالگی انقلاب با ۴۰ هزار دانشجو در خراسان شمالی