خروجی کار برای شهدا باید در کاهش آسیب‌های اجتماعی دیده شود