خلاقیت و نوآوری؛ کلید فعالیت موفق دانشجویی در فضای مجازی

خلاقیت و نوآوری؛ کلید فعالیت موفق دانشجویی در فضای مجازی

جمعه ۰۱ مرداد - اقتصادی

دبیر انجمن علمی نمایش عروسکی دانشگاه هنر گفت: فعالیت در فضای مجازی صرفا مربوط به شرایط کرونا و قرنطینه نمی شود، بنابراین برای ایجاد فرصت باید دنبال خلاقیت و نوآوری بود و دست از تلاش برنداشت.