دادستان کل کشور: دولت هرچه سریعتر سفیر انگلیس را اخراج کند

دادستان کل کشور: دولت هرچه سریعتر سفیر انگلیس را اخراج کند

سه‌شنبه 14 ژانویه ساعت 12:40 - سیاست

دادستان کل کشور گفت: انتظار این است که دولت هرچه سریعتر سفیر انگلیس را اخراج کند.