دبیر فدراسیون بوکس: این‌بار باید در انتخاب مربی دقت بیشتری کنیم