دریابیگی در انتخابات فدراسیون والیبال ثبت نام کرد

دریابیگی در انتخابات فدراسیون والیبال ثبت نام کرد

دوشنبه ۰۵ اسفند - ورزشی

مدیر اجرایی سابق فدراسیون در زمان ریاست داورزنی برای حضور در انتخابات ریاست فدراسیون والیبال ثبت نام کرد.