در مقابل چالش کرونا سر خم نکردیم

در مقابل چالش کرونا سر خم نکردیم

پنج شنبه ۰۶ آذر - علمی

دبیر سیزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری در افتتاحیه این جشنواره گفت: خوشحالم که در مقابل چالش کرونا سر خم نکردیم و تسلیم نشدیم و با برگزاری مجازی این مراسم به اهداف مورد نظر دست یافتیم.