دنیامالی: به یک طرح جامع مدیریت تامین آب حداقل تا سال ۱۴۲۰ نیاز داریم

دنیامالی: به یک طرح جامع مدیریت تامین آب حداقل تا سال ۱۴۲۰ نیاز داریم

چهارشنبه ۲۶ خرداد - ورزش

یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش مصارف آب در حوزه صنعت، کشاورزی و مصارف خانگی، تاکید کرد: بهترین اقدامی که امروز می تواند ما را از این وضعیت خارج کند بحث شیرین سازی آب دریا است.