دوره بین المللی آموزش ستاره شناسی ایران در بوشهر برگزار شد