رئیس سازمان مالیاتی: مخالفم!

رئیس سازمان مالیاتی: مخالفم!

سه شنبه ۱۲ آذر ساعت ۱۲:۰۰ - اقتصادی

رئیس سازمان امور مالیاتی تاکید کرد که این سازمان با معافیت مالیاتی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای مقاصد غیر صادراتی مخالف است.