راهکارهای حزبی برای بهبود شرایط اقتصادی در دولت آینده

راهکارهای حزبی برای بهبود شرایط اقتصادی در دولت آینده

چهارشنبه ۲۶ خرداد - ورزش

اسماعیلی گفت: دولت آینده خود را متعهد می‌داند تا با حل و رفع مسائل موجود و در رأس آنها تحریم‌های ظالمانه آمریکا با پیگیری برنامه‌های اقتصادی و زیربنایی کشور را در مسیر ظرفیت‌سازی‌های جدید و تحولات مولد قرار دهد.