روز سیاه بورس های جهانی

روز سیاه بورس های جهانی

دوشنبه ۲۴ خرداد - اقتصادی

بیشتر شاخص های مهم بورسی جهان ریزش کردند.