روز قدس به نماد جهانی برای مبارزه با صهیونیسم تبدیل شده است

روز قدس به نماد جهانی برای مبارزه با صهیونیسم تبدیل شده است

پنج شنبه ۱۵ خرداد - علمی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در پیامی تاکید کرد: سازمان ملل متحد، نهادهای مدافع حقوق بشر، حقوقدانان و جامعه دانشگاهی برای دفاع از کرامت و هویت انسانی، اقدامی شایسته به جهت احقاق حق در سرزمین های اشغالی انجام دهند.