رویدادی برای جذب سرمایه استارتاپ‌ها

رویدادی برای جذب سرمایه استارتاپ‌ها

یکشنبه ۱۱ خرداد - علمی

با عقد قراردادهای دوجانبه، رویداد همتاگزینی فناوری در تبریز به اتمام رسید.