زنبورهایی که ما نادانسته از آنها متنفریم!

زنبورهایی که ما نادانسته از آنها متنفریم!

دوشنبه ۲۴ خرداد - سیاست

ما زنبورهای عسل را دوست داریم و از زنبورهای بی‌عسل خوش‌مان نمی‌آید، اما باید دانست که آنها نه تنها بد نیستند، بلکه برای زندگی ما بسیار مفید هم هستند، مگر اینکه شما به آنها حساسیت داشته باشید که در این صورت بهتر است فاصله خود را با آنها حفظ کنید.