زندان برای مهریه قابل ایراد است

زندان برای مهریه قابل ایراد است

جمعه ۲۰ تیر - سیاست

یک استاد برجسته حقوق خانواده در نظر گرفتن مجازات زندان برای دیون مدنی از جمله مهریه را امری قابل ایراد دانست.