سرچشمه مشکلات “کارون‌” سدسازی است یا تغییر اقلیم؟

سرچشمه مشکلات “کارون‌” سدسازی است یا تغییر اقلیم؟

جمعه ۰۱ مرداد - سیاست

تغییر اقلیم و فعالیت‌های انسانی دو موضوع اصلی در مدیریت منابع آب هستند و به طور مستقیم بر منابع آب سطحی و زیرزمینی تاثیرگذارند. با توجه به این موضوع پژوهشگران با انجام یک تحقیق، تاثیر دو عامل خشکسالی (تغییر اقلیم) و سد سازی (فعالیت‌های انسانی) را بر منابع آب کارون بررسی کردند.