شعار روز جهانی محیط زیست با محوریت «تنوع ریستی»

شعار روز جهانی محیط زیست با محوریت «تنوع ریستی»

دوشنبه ۲۳ تیر - اجتماعی

امسال روز جهانی محیط زیست با عنوان «تنوع زیستی؛ فراخوان اقدام به مقابله با انقراض فزاینده گونه ها و تخریب طبیعت» نامگذاری شده است.