شناسایی و تعیین کاربرد معادن جدید کشور

شناسایی و تعیین کاربرد معادن جدید کشور

یکشنبه ۳۰ شهریور - اقتصادی

محققان پژوهشگاه مواد و انرژی معادن جدید را شناسایی کرده و جهت تعیین کاربرد آن، این مواد را مورد بررسی و آزمایش قرار می‌دهند.