شهادت سردار سلیمانی اثبات کرد که انگیزه مقاومت بیش از پیش تقویت شده است

شهادت سردار سلیمانی اثبات کرد که انگیزه مقاومت بیش از پیش تقویت شده است

دوشنبه ۲۴ خرداد - ورزش

رئیس مجلس تاکید کرد: شهادت سردار سلیمانی اثبات کرد که انگیزه مقاومت بیش از پیش تقویت شده است از این رو مطمئن هستیم مانند گذشته مبارزات ملت فلسطین در مقابل متجاوزان، افتخارآفرین و تحسین برانگیز خواهد بود.