شهر مهاجران از نظر شاخص های کیفیت زندگی ممتاز است

شهر مهاجران از نظر شاخص های کیفیت زندگی ممتاز است

یکشنبه ۰۵ بهمن - اقتصادی

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: شهر مهاجران از نظر شاخص های کیفیت زندگی در بین شهرهای کشور ممتاز است.