صدور سند تک برگی مالکیت پردیس مرکزی دانشگاه تهران پس از ۸۶ سال

صدور سند تک برگی مالکیت پردیس مرکزی دانشگاه تهران پس از ۸۶ سال

جمعه ۲۶ دی - علمی

با تلاش اداره کل امور حقوقی دانشگاه تهران و پس از ۸۶ سال، سند تک برگی مالکیت پردیس مرکزی دانشگاه تهران صادر و تحویل شد.