صدور نظریه مشورتی در خصوص ضابطان دادگستری

صدور نظریه مشورتی در خصوص ضابطان دادگستری

سه شنبه ۲۵ خرداد - ورزش

اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ضابطان دادگستری با پاسخ به دو سئوال، نظریه‌ مشورتی جدید صادر کرد.