صعود هر سه تکواندوکار ایران به یک هشتم نهایی یونیورسیاد ۲۰۱۹

صعود هر سه تکواندوکار ایران به یک هشتم نهایی یونیورسیاد ۲۰۱۹

هر سه تکواندوکار ایران به یک هشتم نهایی یونیورسیاد ۲۰۱۹ صعود کردند.