ضرورت مشخص شدن گفتمان و تشکیلات مهمانان اخیر شبکه افق

ضرورت مشخص شدن گفتمان و تشکیلات مهمانان اخیر شبکه افق

یکشنبه ۱۱ خرداد - سیاست

معاون ارتباطات و اطلاع رسای دفتر رییس جمهور بر مشخص شدن گفتمان و تشکیلات مهمانان اخیر شبکه افق که به گفته و یبرای شهروندان خط و نشان کشیدند تاکید کرد.