عارضه پشت صاف و حرکات اصلاحی آن

عارضه پشت صاف و حرکات اصلاحی آن

پنج شنبه ۰۶ آذر - ورزشی

عارضه پشت صاف از جمله عوارضی که به منظور این بهبود آن می توان با محوریت حرکات کششی، وضعیت به وجود آمده را بهبود بخشید.