علی مرادزاده معاون فرهنگی سازمان بسیج اساتید کشور شد

علی مرادزاده معاون فرهنگی سازمان بسیج اساتید کشور شد

رئیس سازمان بسیج اساتید کشور در حکمی علی مرادزاده را به سرپرستی معاونت فرهنگی و اجتماعی این سازمان منصوب کرد.