فدراسیون فوتبال یا کانون بازنشستگان؟

فدراسیون فوتبال یا کانون بازنشستگان؟

یکشنبه ۳۰ شهریور - ورزشی

در صورتی که قانون منع به کارگیری بازنشستگان در فدراسیون فوتبال اجرا نشود، انتخابات این فدراسیون به کارزار رقابت مدیران بازنشسته تبدیل و در نتیجه ساختمان فدراسیون فوتبال نیز بنوعی به “کانون بازنشستگان” تغییر نام خواهد داد.