فضای مجازی به دنبال ناسالم جلوه دادن انتخابات است

فضای مجازی به دنبال ناسالم جلوه دادن انتخابات است

پنج شنبه ۱۴ فروردین - سیاست

دادستان کل کشور از مردم خواست به فضای مجازی اعتماد نکنند چرا که این فضا به دنبال ایجاد ناامنی و ناسالم جلوه دادن انتخابات است.